Senior Project Leader

Recruiter
TWI
Location
South Wales
Posted
01 Mar 2019
Closes
31 Mar 2019

Senior Project Leader

South Wales

Are you a graduate looking for an opportunity to work in a fast paced, agile technical project environment, gaining valuable customer facing experience covering a wide variety of technical applications?

TWI is a world expert in engineering, materials and joining technologies, providing industry with advice and know-how in design, fabrication, failure prevention and failure analysis. Our Technology Centre in South Wales specialises in the development of new inspection technologies to underpin engineering structural integrity management across a wide range of industries.

We are seeking a talented and enthusiastic self-starter with strong motivation and leadership skills to rapidly integrate with an agile project team delivering a wide portfolio of fast paced projects. Holding an honours degree in engineering or related discipline, the successful candidate will add to the expertise of the team, leading and contributing to technical projects related to the theme of Non Destructive Testing (NDT) and specifically Ultrasonic Testing (UT).

This permanent position has become available through the Advanced Engineering Materials Research Institute (AEMRI), which is funded by the Welsh European Funding Office (WEFO) using European Regional Development Funds (ERDF).

Job description:

The ideal candidate will demonstrate significant knowledge and experience in one or more of the following disciplines: manufacturing; mechanical design; CAD modelling and simulation; electronic design and manufacture; software development; signal processing or Masters/PhD level research in engineering, physics, robotics, computer science or similar discipline. Relevant industrial experience and qualifications in an NDT related discipline would be advantageous though not essential as on the job training will be provided.

The remit of the role covers:

 • Delivering technical inspection activities related to advanced NDT including technique and procedure development and, as required, travel to various customer sites to deliver inspection services with the support of team of technicians.
 • Proactively developing expertise in Ultrasonic Testing and other inspection methods.
 • Delivering and project managing engineering and NDT related activities as required by internal and external customers, meeting time and budgetary targets.
 • Contributing to business development by participating in feasibility analysis, project scoping, resource planning, cost estimating and estimating task durations for project scheduling/milestone planning.
 • Creating and delivering technical documentation including reports, proposals and other technical content.
 • Contributing to the development of proposal content supporting applications for research funding from various sources including IUK, EU H2020, etc.

Please note to be successful in this position you must be able to obtain SC clearance, and any job offer will be conditional upon this.

Location:

Located between the City of Cardiff/Vale of Glamorgan and Swansea City/the Gower Peninsular, TWI Technology Centre, Wales resides within the new Harbourside Park, research and development village in Port Talbot.

The park has strong commuter links to West Wales, East Wales and the West of England being a five minute walk from Port Talbot Parkway railway station and five minutes from M4 Junction 38 by road.

TWI offers a competitive salary and excellent benefits package, as well as opportunities to train and develop. Please visit http://www.twi-global.com/about/careers/ for more information.

Job Profile:                Senior Project Leader, Technology

Type:                          Full time, Permanent

Business Position:   Management and Senior Professional

Reference number:   96/18

Salary:                        Competitive

Uwch Arweinydd Prosiect

De Cymru

Ydych chi newydd raddio ac yn chwilio am gyfle i weithio mewn amgylchedd prosiectau technoleg prysur ac hyblyg, gan ennill profiad gwerthfawr o weithio â chwsmeriaid gan gwmpasu amrywiaeth eang o gymwysiadau technegol?

Mae TWI yn arbenigwr byd-eang ar dechnolegau peirianneg, deunyddiau ac asio, ac mae'n darparu cyngor ac arbenigedd i ddiwydiant ym meysydd cynllunio, cynhyrchu, atal methiant a dadansoddi methiant. Mae ein Canolfan Dechnoleg yn Ne Cymru yn arbenigo mewn datblygu technolegau archwilio newydd i gynnal rheolaeth cadernid strwythurol gwaith peirianneg ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Rydym ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a dawnus sy'n gryf ei gymhelliad ac yn meddu ar sgiliau arwain ac yn gallu i weithio ar ei liwt ei hun i ddod yn rhan o dîm prosiectau hyblyg sy'n cyflawni portffolio eang o gynlluniau sy'n cael eu cyflawni'n gyflym. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd anrhydedd mewn peirianneg neu ddisgyblaeth berthnasol a bydd yn cyfrannu at arbenigedd y tîm, gan arwain a chyfrannu at gynlluniau technegol sy'n ymwneud â thema Profi Anninistriol (NDT) a Phrofi Uwchsonig (UT) yn benodol.

Mae'r swydd barhaol hon wedi cael ei datblygu fel rhan o fenter o'r enw Sefydliad Ymchwil Deunyddiau Peirianneg Uwch (AEMRI), a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) gan ddefnyddio Cronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Disgrifiad o'r Swydd:

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn arddangos gwybodaeth a phrofiad helaeth mewn un neu ragor o'r disgyblaethau canlynol: gweithgynhyrchu; dylunio mecanyddol; modelu ac efelychu CAD; dylunio a gweithgynhyrchu electronig; datblygu meddalwedd; prosesu signalau neu waith ymchwil ar lefel Meistr / Doethuriaeth mewn peirianneg, ffiseg, roboteg, cyfrifiaduron neu ddisgyblaeth debyg. Byddai profiad o weithio yn y maes a chymwysterau mewn disgyblaeth sy'n gysylltiedig â Phrofi Anninistriol o fantais, ond nid yw'n angenrheidiol oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu fel rhan o'r gwaith.

Mae cylch gorchwyl y swydd yn cwmpasu:

 • Cyflawni gweithgareddau archwilio technegol sy'n gysylltiedig â phrofi anninistriol gan gynnwys datblygu technegau a gweithdrefnau, a phan fydd angen gwneud hynny, teithio i safleoedd cwsmeriaid amrywiol i gyflwyno gwasanaethau archwilio â chymorth y tîm o dechnegwyr.
 • Datblygu arbenigedd mewn perthynas â Phrofi Uwchsonig a dulliau archwilio eraill.
 • Cyflawni a rheoli prosiectau peirianneg a gweithgareddau sy'n ymwneud â Phrofi Anninistriol (NDT) yn unol â'r galw gan gwsmeriaid mewnol ac allanol, gan fodloni gofynion amser a chyllidebau.
 • Cyfrannu at waith datblygu'r busnes trwy gyfranogi mewn gwaith dadansoddi dichonoldeb, cwmpasu prosiectau, cynllunio adnoddau ac amcangyfrif costau a faint o amser fydd ei angen i gwblhau tasgau fel y gellir cynllunio amserlenni a cherrig milltir prosiectau.
 • Creu a darparu dogfennau technegol gan gynnwys adroddiadau, cynigion a chynnwys technegol eraill.
 • Cyfrannu at ddatblygu cynnwys cynigion sy'n ategu ceisiadau am gyllid ymchwil o wahanol ffynonellau, gan gynnwys IUK, EU H2020, ac ati.

Daliwch slw: i wneud y gwaith hwn yn llwyddiannus, mae'n rhaid i chi allu cael cliriad Gwiriad Diogelwch, a bydd unrhyw gynnig swydd yn amodol ar hyn.

Lleoliad:

Mae Canolfan Dechnoleg TWI, Cymru wedi'i lleoli ym mhentre datblygu ac ymchwil Harbourside Park, Port Talbot, rhwng dinas Caerdydd/Bro Morgannwg a dinas Abertawe/Penrhyn Gŵyr

Mae gan y parc gysylltiadau cymudo cryf â Gorllewin Cymru, Dwyrain Cymru a Gorllewin Lloegr. Mae'r parc yn daith gerdded bum munud o orsaf reilffordd Port Talbot Parkway a phum munud o Gyffordd 38 yr M4.

Mae TWI yn cynnig cyflog cystadleuol a phecyn buddion ardderchog, yn ogystal â chyfleoedd i hyfforddi a datblygu. Trowch at http://www.twi-global.com/about/careers/ am ragor o wybodaeth.

Proffil y Swydd:                    Uwch-arweinydd Prosiect, Technoleg

Math o Swydd:                      Amser llawn, Parhaol

Safle yn y Busnes:               Rheoli a Phroffesiynol Uwch

Cyfeirnod:                              96/18